สหพัฒน์ฯ เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 10 ปี วงเงินไม่เกิน 6 พันลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ดบริหาร “สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง” ไฟเขียวออกหุ้นวงเงินไม่เกิน 6 พันล้านบาท อายุ 10 ปี ชี้จังหวะดอกเบี้ยต่ำโอกาสลงทุน

บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาทและหรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อนำเงินใช้ในการลงทุนและหรือชำระคืนหนี้เงินกู้และหรือใช้ในการดำเนินงานและหรือขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ปัอนุมัติให้ออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ซึ่ง 9 ก.พ.2560 บริษัทออกหุ้นกู้ 2 ชุด ปัจจุบันมีหุ้นกู้ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนด 9 ก.พ.2567 ส่งผลให้เหลือวงเงินออกหุ้นกู้ได้อีก 14,000 ล้านบาทและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2563 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการออกและเสนอขาย จึงเหลือวงงินออกหุ้นกู้ได้อีก 11,500 ล้านบาท

ด้วยสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนที่ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดหุ้นกู้ต่ำลงและเกิดโอกาสในการลงทุนในสินรัพย์ที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท