ปตท.สผ. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ 3

HoonSmart.com>>บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 (ปี 2562) จัดขึ้นโดย ป.ป.ช. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และนิติบุคคลต่าง ๆ จากทั่วประเทศไทยเข้ารับการประเมิน โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 7 หน่วยงานชั้นนำ ซึ่งรวมถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล