DRT ควัก 517 ลบ. ซื้อหุ้นคืน 94 ล้าน ราคา 5.50 บาท/หุ้น

HoonSmart.com>> ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” ซื้อหุ้นคืน 94 ล้านหุ้น คิดเป็น คิดเป็น 9.92% ราคาหุ้นละ 5.50 บาท รวมวงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 20 เม.ย.-8 พ.ค.63 หวังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สะท้อนสถานะการเงินแข็งแกร่ง

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 94 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50 บาท สูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลังทำการ 5 วัน ที่อยู่ในราคา 4.38 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการผ่านรูปแบบการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินการเข้าซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้น DRT ในปัจจุบันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ หลังจากภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัทฯ และยังเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) สูงขึ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

“การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของ DRT จากผลกระทบของปัจจัยลบที่เกิดขึ้น โดยโครงการนี้เราจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการเข้ามาดำเนินการ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ดี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของ DRT อีกด้วย” นายสาธิต กล่าว