“สยามราช” ซื้อหุ้น 2 โรงไฟฟ้าฉลุย

“สยามราช” เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ C2C และ ST2 เสร็จสมบูรณ์

บริษั สยามราช (SR) รายงานความคืบหน้าว่าได้เข้าซื้อหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ ( C2C) กำลังการผลิตไฟฟ้า 0.998 เมกะวัตต์และบริษัทโซลูเทคโซลูชั่นส์ ( ST2) กำลังการผลิตไฟฟ้า 4.989 เมกะวัตต์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 โดยบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (SRPH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าถือหุ้นสามัญใน C2C จำนวน 89,105 หุ้น คิดเป็น 25.1% ของทุนจดทะเบียนของ C2C และหุ้นสามัญใน ST2 จำนวน 205,820 หุ้น คิดเป็น 25.1% ของทุนจดทะเบียนของ STS และบริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการใน C2C และ ST2 เพื่อเป็นผู้บริหารและจัดกิจการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้ C2C และ ST2 ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท