ตลท. ปลด H หุ้น NOBLE ในเวลา 11.30 น.หลังชี้แจงข้อมูลครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งปลดเครื่องหมาย H (หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) หลังจากบริษัทรายการซื้อขาย Big Lot

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ แจ้งว่า ตามที่ได้มีการรายการซื้อขาย Big Lot เมื่อเช้านี้ ของหุ้นสามัญ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) และจะมีการทำรายการ Bog Lot ต่ออีก 4 ราย ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ซื้อทั้งสองรายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ก้าวข้ามสัดส่วนที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการอีกจำนวน 42.91% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ราคา 12.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ซึ่งบริษัทจะดำเนเนการตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อเวลา 11.31 น. หลังจากการปลด H ราคาหุ้น NOBLE เพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ 6.25% อยู่ที่ 11.90 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,510 ล้านบาท