“ไมด้า ลิสซิ่ง” ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3.5 พันลบ. ปันผล 0.03 บาท

HoonSmart.com>> “ไมด้า ลิสซิ่ง” ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท นำเงินเป็นทุนหมุนเวียน บริหารจัดการต้นทุนการเงิน ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ พร้อมจ่ายปันผลงวดปี 62 อัตรา 0.03 บาท

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน วงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยจะนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และหรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์

นอกจากนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มี.ค.2563 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 มี.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พ.ค.2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำมติดังกล่าวเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เม.ย.2563