SIMAT ซื้อ “ฮินชิซึ” ฉลุย ถือหุ้น 70%

“ไซแมท เทคโนโลยี” เผยเข้าซื้อกิจการ ฮินชิซึ (ประเทศไทย) เสร็จสมบูรณ์ ถือหุ้น 70% มูลค่าไม่เกิน 280 ล้านบาท

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) แจ้งความคืบหน้าได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฮินชิซึ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2561 โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นจำนวน 700,000 หุ้น หรือ 70% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่ารวมไม่เกิน 280 ล้านบาท