Sustainability-linked Bond

ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์เสนอขาย Sustainability-linked Bond ตราสารหนี้ยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) เพื่อยกระดับบทบาทของตลาดทุนที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น