ONE-ALLCHINA

บลจ.วรรณ มั่นใจจีนระยะยาวเด่น ออกกอง ONE-ALLCHINA

บลจ.วรรณ ชี้ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นปัจจัยระยะสั้นกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก เชื่อมั่นจีนจะเติบโตได้ดีจากแผนเชิงรุกกระตุ้นเศรษฐกิจในอีก 5 ปี ลดงออกไปยังสหรัฐฯ พร้อมเปิดขายกองทุน เปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ONE-ALLCHINA) ชูความคล่องตัวสูงในการบริหารกองทุนเชิงรุก เน้นลงทุนทุกบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศจีน (A-Share) และนอกประเทศจีน (H-Share) IPO ถึง 6 ก.ย.นี้