ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพิ่มบริการ TSD e-Service ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่

HoonSmart.com>> ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขยายบริการ TSD e-Service เพิ่มฟีเจอร์สมัครบริการ Investor Portal ผ่าน NDID บริการโอนหุ้นออนไลน์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มการรับเอกสารในรูปแบบ e-Document อาทิ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) สอดคล้องe-Meeting อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนยุคดิจิทัลเข้าถึงบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ก.ล.ต. อนุมัติ ThaiBMA เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

HoonSmart.com>> คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติให้ใบอนุญาตการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อทดสอบระบบ Distributed Ledger Technology (DLT) ในโครงการ Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ออกใหม่ในตลาดรองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น