Fund Manager

SCBAM : จับตาการเจรจางบประมาณอิตาลี

สัปดาห์นี้แนะนำเปลี่ยนคำแนะนำจากซื้อมาเป็นทยอยสะสมในตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯได้มีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว ในขณะที่อิตาลีจะมีการหารือเรื่อง Budget ในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดหุ้น

1 8 9 10 11 12 13