“ศุภนันท์” ยื่นทบทวนคำสั่งไม่รับจดตั้ง 2 กรรมการ IFEC

“ศุภนันท์” ยื่นหนังสือให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนคำสั่งไม่รับจดเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 2 คนของ IFEC

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ (8 มิ.ย.) ว่า ตามที่ปรากฏข่าวก.ล.ต.ว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ เดียววาณิชย์ ตามที่ IFEC ยื่นคำขอนั้น

บริษัทได้รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฎว่า คำสั่งผลการพิจารณาดังกล่าวแจ้งชัดว่า ไม่ได้พิจารณาถึงรายละเอียดในหนังสือชี้แจงและเอกสารเกี่ยวข้องกับประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทแต่อย่างใด IFEC จึงได้มีหนังสือไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาจากหนังสือชี้แจงของบริษัทและพยานเอกสารที่บริษัทได้นำส่งไปแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ก่อนที่จะมีคำสั่งใดๆเพื่อแจ้งผลการพิจารณาคำขอดังกล่าวของบริษัท

ทั้งนี้ หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำสั่งใดๆ อีกครั้งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขณะที่ในช่วงเช้าวันเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯมีคำสั่งแจ้งเตือน (Alart) ให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการและเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ หลังปรากฏข่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม 2 ราย และ ก.ล.ต.ได้สั่งให้กรรมการบริษัทเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่โดยทันที

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขณะที่คณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งขอให้กรรมการเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่”รายงายข่าวระบุ