KBANK ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1.4 หมื่นลบ.ก่อนครบกำหนดปี 68

HoonSmart.com>> ธนาคารกสิกรไทย เตรียมไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ มูลค่า 1.40 หมื่นล้านบาท ก่อนครบกำหนด 3 เม.ย.68 พร้อมชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 3 เม.ย.63 จ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า ธนาคารได้รับอนุญาตเป็นลายลักษ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 มูลค่ารวม 14,000 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดในวันที่ 3 เม.ย.2568 โดยธนาคารจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 3 เม.ย.2563 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี โดยใช้ระยะเวลาในการคำนวณ 91 วัน ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.2563-2 เม.ย.2563 (ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน)

ธนาคารจะไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งจำนวนเงินต้นคงค้างให้แก่ผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 มี.ค.2563 เวลา 12.00 น.