DIGI แจง “ปรเมษฐ์” พ้นกรรมการไม่กระทบธุรกิจบริษัท

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต (DIGI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมาตรการลงโทษทางแพ่งและสั่งห้าม นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 3 ปีนั้น

บริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และนายปรเมษฐ์ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2561 ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบโดยทันที