ที่ปรึกษาการเงินอิสระชี้ BBL ซื้อ “เพอร์มาตา” เหมาะสมแนะผู้ถือหุ้นไฟเขียว

HoonSmart.com>> “ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์” ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แนะผู้ถือหุ้น BBL อนุมัติธนาคารเข้าทำรายการซื้อหุ้นธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ชี้ธุรกรรมมีความเหมาะสม สอดคล้องแผนธุรกิจธนาคาร เพิ่มความสามารถแข่งขัน กระจายเสี่ยง

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยรายงานความเห็นของปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ว่า บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสมและจะก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวแก่ธนาคาร เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสอดคล้องกับแผนธุรกิจของธนาคารและเป็นการได้มา ซึ่งธนาคารพาณิชย์ที่มีศัยภาพในการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อ รายได้และผลกำไร

นอกจากนี้การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ยังช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงพร้อมกับเครือข่ายและสาขาที่ครอบคลุม ส่งผลให้ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตา ธนาคารจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารจะได้ประโยชน์จากการผสานความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารในอนาคตและผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ภายใต้สมมติฐานวันเข้าทำธุรกรรมคือ วันที่ 30 ก.ย.2562 ราคาซื้อหุ้นทั้งหมดของเพอร์มาตา คาดว่าจะอยู่ที่ 42,001,105.48 ล้านรูเปีย รวมค่าธรรมเนียมการซื้อสุทธิ โดยราคายุติธรรมของเพอร์มาตา ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้นราคาหุ้นจึงมีความเหมาะสมจึงเห็นว่า มูลค่าที่ธนาคารคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมที่ 37,430,998.74 ล้านรูเปีย เพื่อถือหุ้น 89.12% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและ 42,001,105.48 ล้านรูเปีย เพื่อถือหุ้น 100% มีความเหมาะสม เนื่องจากมูลค่าอยู่ในช่วงราคาตามการคำนวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตา ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรทำการศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเพื่อลงมติอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มี.ค.2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง