“สุรชัย สุวรรธนะกุล” หุ้นใหญ่ TAPAC ขายบิ๊กล็อต 52.5 ล้าน

“สุรชัย สุวรรธนะกุล” ผู้ถือหุ้นใหญ่ TAPAC ขายบิ๊กล็อต 52.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.74% ให้นักลงทุน 4 ราย

บริษัท ทาพาโก้ (TAPACO) ได้รับแจ้งว่า นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 52.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด)ให้แก่นายอัฎฐพล สิทธิพงศธนกุล, นายประทีป ตั้งมติธรรม, น.ส.ปานตา นิรันดร์กุล และนายภสุ วชิรพงศ์ ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 7 มิ.ย.2561 นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ถือหุ้นลดลงเหลือจำนวน 102,942,554 หุ้น คิดเป็น 24.97% จากเดิมถือจำนวน 155,442,554 หุ้น หรือ 37.71% อันดับสอง นายอัฎฐพล สิทธิพงศธนกุล ถือหุ้นเพิ่มเป็น 26,800,000 หุ้น คิดเป็น 6.50% จากเดิมถือ 19,300,000 หุ้น หรือ 4.68% อันดับสาม นายประทีป ตั้งมติธรรม ถือหุ้น 38,000,000 หุ้น หรือ 9.22% จากเดิมไม่ได้ถือหุ้น อันดับสี่ น.ส.ปานตา นิรันดร์กุล ถือหุ้นเพิ่มเป็น 6,090,236 หุ้น หรือ 1.48% จากเดิมถือ 3,090,236 หุ้น หรือ 0.75% และอันดับห้า นายภสุ วชิรพงศ์ ถือหุ้น 4,000,000 ล้หุ้น หรือ 0.97% จากเดิมไม่ได้ถือหุ้น