IRPC รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการขาเทียม

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ 

 

 

นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี  ( IRPC )  เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศ เกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก ผู้ที่ทำคุณงามความดี ให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียม ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

IRPC ดำเนิน “โครงการขาเทียม” ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม

โดย IRPC บริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene จำนวนปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียม และอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ พร้อมทั้งร่วมวิจัยและพัฒนาคิดค้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อนำมาผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และการร่วมออกหน่วย   ทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่