ก.ล.ต.หารือศูนย์ Fintech ลักเซมเบิร์กหนุนฟินเทคสตาร์ทอัพของไทย

HoonSmart.com>> เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าพบและหารือกับผู้บริหารชมศูนย์เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ของลักเซมเบิร์ก เพื่อสนับสนุนฟินเทคสตาร์ทอัพ (Fintech startup) ของไทย และมีแนวคิดพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักทรัพย์เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ Fintech startup

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ และคณะ เข้าพบ Mr. Alex Panican, Head of Partnerships and Ecosystem, Luxembourg House of Financial Technology (LHOFT) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการบ่มเพาะฟินเทคสตาร์ทอัพจากหลากหลายประเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ก.ล.ต. เสนอเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง LHOFT กับบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาฟินเทคสตาร์ทอัพของไทย โดยปัจจุบัน LHOFT เป็นพันธมิตรกับฟินเทคสตาร์ทอัพในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในเอเชีย

(2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านฟินเทคให้กับบริษัทไทยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ ก.ล.ต. โดย LHOFT ยินดีจะให้ฟินเทคสตาร์ทอัพไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมในเรื่องการเข้าถึงบริการทางการเงิน (financial inclusion) ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมสัมมนาในปีนี้และปีหน้า ทั้งนี้ LHOFT จะประสานเรื่องดังกล่าวกับ ก.ล.ต. ต่อไป

(3) เนื่องจากฟินเทคสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจในยุค technology disruption ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจให้กับลูกค้า ก.ล.ต. จึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีที่สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จในการพัฒนาถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ที่สามารถนำมาใช้ในการระดมทุนได้ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดในการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เป็นหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวภายในไตรมาส 2 ปีนี้

ทั้งนี้ LHOFT เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์ก ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง บ่มเพาะ และสนับสนุนการเติบโตของฟินเทค สตาร์ทอัพจากหลากหลายประเทศ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจให้กับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินโดยลักเซมเบิร์กเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก