ก.ล.ต.หารือตลาดหุ้นลักเซมเบิร์กตั้งแพลตฟอร์ม-เชื่อมโยงสองตลาด

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เข้าพบตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Stock Exchange : LuxSE) ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูล (Information platform) ด้านตราสารยั่งยืน พร้อมมีแนวคิดเชื่อมโยงสองตลาด เปิดทางบริษัทไทยเสนอขายหลักทรัพย์ใน LuxSE เตรียมเทียบเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศ คาดแล้วเสร็จไตรมาส 2 นี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ เข้าพบ Mr. Robert Scharle, CEO of LuxSE และคณะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยหารือเกี่ยวกับแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้ง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลตราสารยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาการจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการซื้อขายตราสารยั่งยืนในไทย

“การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ ก.ล.ต. กำหนดขึ้น โดยมีแผนที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ยั่งยืนเพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดทุนยั่งยืนในภูมิภาค ในขณะที่ LuxSE และ LGX มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านของการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและแสดงข้อมูลครบวงจรของตราสารหนี้ยั่งยืนตามลำดับ”เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ในการต่อยอดแผนงานที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับตราสารหนี้ รวมทั้งตราสารยั่งยืน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้ลงทุนทั่วโลก ทำให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้

นอกจากนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยงกับตลาดทุนในต่างประเทศ (connectivity) เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของ ก.ล.ต. สองฝ่ายจึงได้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการนำหลักทรัพย์ของบริษัทไทยไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อให้มีโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น