ADVANC เผยอนุญาโตฯสั่งจ่ายทีโอที 3.1 หมื่นลบ.ข้อพิพาทพรีเพด-โรมมิ่ง

HoonSmart.com>> “แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” เผยคณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดสั่งให้ชำระเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน คดีพิพาทพรีเพดและโรมมิ่ง ชี้คดียังไม่สิ้นสุดเตรียมอุทธรณ์ต่อ ยันไม่กระทบฐานะการเงิน สภาพคล่องบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) แจ้งผลคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 บริษัทได้รับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ให้บริษัทชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจํานวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.2558 ให้แก่บริษัท ทีโอที (TOT)

ทั้งนี้ตามที่ บริษัทฯ และทีโอที ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2558 และวันที่ 30 พ.ย.2558 ตามลําดับ โดย
ทีโอทีได้เรียกร้องให้บริษัทชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จํานวน 62,774 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2544 กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินและครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2545 กรณีการหักค่าใชจ่ายการใช้ เครือข่ายร่วม (roaming) เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํ่ากว่าที่กําหนดในสัญญาหลัก

อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยกับคําชี้ขาดดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นคําชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะดําเนินการยื่นคําร้องเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางภายในกําหนดเวลา 90 วันนับแต่ได้รับคําชี้ขาดต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และบริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ผลของคําชี้ขาดดังกล่าวจึงไม่ได้กระทบต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของกิจการหรือความสามารถในการชําระหนี้ หากมีความคืบหน้าที่สําคัญของคดีนี้เป็นประการใดแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป