รับรางวัล Social Empowerment Award

วิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับรางวัล Social Empowerment Award ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากการที่ EA ทำโครงการส่งเสริมเกษตรกร ให้หันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษภายใต้ชื่อ “โครงการ Ease Organic” เพิ่มรายได้และเพิ่มความรู้แก่เกษตรกร รางวัลนี้ผ่านการพิจารณาโดย Enterprise Asia and the Organising Committee