“ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ” เก็บหุ้น DOD กว่า 1.24% ถือเพิ่มเป็น 40.37%

HoonSmart.com>> “ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ” เก็บหุ้น “ดีโอดี ไบโอเทค” (DOD) กว่า 1.2439% ถือหุ้นเพิ่มเป็น 40.3773%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ได้มาหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.2439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 40.3773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ