ตลาดสั่ง ITEL-W 1 เคาะ 8 มิ.ย.นี้

ตลาดสั่ง ITEL-W 1 เคาะ 8 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ชุดที่ 1 (ITEL-W 1) เข้าซื้อขายวันที่ 8 มิ.ย. 2561 นี้

สำหรับ ITEL-W 1 อายุ 3 ปี นับจากวันออก (23 พ.ค. 2561) จำนวน 249.99 ล้านหน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ 5 บาท ใช้สิทธิครั้งแรก 30 มิ.ย. 2563 ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 22 พ.ค. 2564