BAM คืนหุ้น 230 ล้านให้กองทุนฟื้นฟู ล็อกห้ามขาย 1 ปี 6 เดือน

HoonSmart.com>> “บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์” ส่งมอบหุ้นเพิ่มทุนคืนกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อย 230 ล้านหุ้น ถูกล็อกห้ามขายหุ้น 1 ปี 6 เดือน

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า ตามที่ BAM ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 217,042,300 หุ้น ต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 12,957,700 หุ้น ดำเนินการส่งมอบคืนหุ้นให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) รวมเป็นจำนวน 230 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ ณ ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 1,480,000,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 217,042,300 หุ้น ซึ่งได้รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว) จะถูกห้ามขายหรือ lock silent period เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ ดังนั้น หุ้นทั้งหมดที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามขายดังกล่าว