PICO กำไร Q2 ลด 33% กำไรขั้นต้นหด ครึ่งปียังโต

“ปิโก” ไตรมาสสองกำไรสุทธิ 12.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 33% แม้รายได้เพิ่ม แต่อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปีก่อน ส่วนครึ่งปีกำไรเติบโต 25%

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) หรือ PICO แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2561 มีกำไรสุทธิ 12.74 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.059 บาท ลดลง 33% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 18.93 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.088 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561กำไรสุทธิ 27.25 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.127 บาท เพิ่มขึ้น 126% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 12.04 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.056 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการในงวดไตรมาส 2 เท่ากับ 442.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.66 ล้านบาท หรือ 26.15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากธุรกิจการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่กลับสู่ภาวะปกติจากปีก่อน ซึ่งมีการยกเลิกและเลื่อนการจัดงานของลูกค้าและรายได้จากธุรกิจการสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรและพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการ

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น 20.26% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 24.75% เนื่องจากโดยปกติอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานหรืออุตสาหกรรมของลูกค้า โดยลักษณะของงานและลูกค้าที่ได้รับในปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 74.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.55 ล้านบาท