NYT เล็งยื่นอุธรณ์หลังศาลฯ ยกฟ้องเรียกค่าเสียหายกทม.กว่า 1 พันลบ.

HoonSmart.com>> “นามยง เทอร์มินัล” เผย “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง” มีคำพิพากษายกฟ้องกรณีเรียกร้อง กทม.ชำระค่าฝากรถดับเพลิงทุนทรัพย์ 1.04 พันล้านบาท เล็งยื่นอุทธรณ์ต่อ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล (NYT) แจ้งว่า ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาเป็นที่สุดในคดีระหว่างบริษัทฯ กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2560 โดยพิพากษาให้ยกฟ้อง เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่ได้แสดงเจตนาต่อบริษัทเพื่อขอรับสินค้าที่บริษัทเก็บรักษาไว้ไปจากการดูแลของบริษัท กรุงเทพมหานครจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาระฝากสินค้าขาเข้าตามที่บริษัทเรียกร้อง ศาลฎีกาจึงไม่ได้วินิจฉัยประเด็นอุทธรณ์คืออายุความ เพราะเห็นว่าไม่จำเป็นทั้งไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง จากคำพิพากษาดังกล่าว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสิทธิเรียกร้องของบริษัทที่มีต่อกรุงเทพมหานครยังมีอยู่เต็มจำนวนและยังไม่ขาดอายุความ

ดังนั้น ในวันที่ 26 ก.ค.2560 บริษัทจึงได้ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นคดีแพ่งหมายเลขดาที่ กค 136/2560 เพื่อให้กรุงเทพมหานครชำระค่าภาระยกขนสินค้าและค่าภาระฝากสินค้าให้กับบริษัทและเคลื่อนย้ายรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำออกจากท่าเทียบเรือของบริษัท โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ถึงวันฟ้อง 1,040,809,382 บาท

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 สาระสำคัญสรุปได้ว่า การที่รถดับเพลิงมาขึ้นที่ท่าเรือของบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นการส่งมอบไว้ให้บริษัทเพื่อให้กทม. ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายมารับไปจากบริษัท ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งโดยชอบให้คืนรถดับเพลิงแก่ผู้ใดก็จะคืนแก่ผู้นั้นพร้อมกับรับชำระค่าภาระต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 665 วรรคหนึ่ง โดยบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิงไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าภาระต่างๆ ตามประมวลกฎหมาแพ่งและพาณิชย์มาตรา 670

ปรากฎว่ากทม.ไม่ได้เป็นผู้ที่นำสินค้าดังกล่าวมามอบให้บริษัทแต่เป็นตัวแทนสายเรือแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้ที่นำใบตราส่งและใบส่งมอบสินค้า กทม. จึงไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาฝากทรัพย์กับบริษัท ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท

ทั้งนี้ กทม.ได้ฟ้องแย้งว่าบริษัทไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิงอันเป็นยุทธภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้มียุทธภัณฑ์ในการครอบครอง ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแย้งและยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของกทม.

อย่างไรก็ดี บริษัทประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฏหมายต่อไป หากมีความคืบหน้าประการใดในเรื่องดังกล่าวบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป