บอร์ด PTT อนุมัติแผนลงทุน 5 ปี รวม 180,814 ลบ.

HoonSmart.com>>บอร์ดปตท.อนุมัติแผนลงทุน 5 ปี รวม 180,814 ล้านบาท  ปีนี้ 69,310 ล้านบาท  เน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก  และเตรียมงบลงทุนในอนาคต ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 203,583 ล้านบาท   

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. (PTT) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม ได้มีมติอนุมัติแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2563-2567) ของปตท. และบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่ คือประมาณ 122,235 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% ตามด้วยธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 31,725 ล้านบาท สำหรับปี 2563 ใช้เงินลงทุน 69,310 ล้านบาท

บริษัทปตท. ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในส่วนที่ปตท.ดำเนินการเอง(ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธธรมชาติ)และลงทุนผ่านบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% อาทิการขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) รวมทั้งการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% อื่นๆ เช่นการขยายงานของธุรกิจน้ํามันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจํานวน 203,583 ล้านบาท เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมความร่วมมือของกลุ่มปตท. จากความชํานาญของธุรกิจเดิม อาทิ LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศรวมถึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพฤติกรรมผูู้บริโภคและแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด