TCMC ร่วมทุนโอมานผลิตพรมลดต้นทุนขนส่ง เพิ่มช่องทางขาย

HoonSmart.com>> “ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น” ควัก 390 ล้านบาท ตั้งบริษัทร่วมทุนในโอมาน ผลิตและจำหน่ายพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ แบรนด์ Royal Thai หนุนเพิ่มกำลังผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและลดระยะเวลาผลิตสั้นลง หนุนการขายในตะวันออกกลางและยุโรป

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TCMC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2563 มีมติอนุมัติในหลักการของโครงการร่วมทุนกับ Dolphin International LLC. ประเทศโอมาน โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% และ Dolphin Int ถือ 49% เงินลงทุนประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 390 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งโรงงานผู้ผลิตพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ และเป็นผู้จัดจำหน่ายพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ พรมทอมือ ภายใต้แบรนด์ Royal Thai แต่เพียงผู้เดียวไปยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายพรมแผ่นภายใต้แบรนด์ Carpets Inter แต่เพียงผู้เดียวในตลาดประเทศโอมาน

สำหรับ Dolphin เป็น Private business group ที่มีเครือข่ายกิจการครอบคลุมหลายด้านในประเทศโอมาน เช่น กิจการน้ำมัน ธนาคาร โรงแรม และเคยเป็นโรงงานผลิตพรมขนาดเล็ก ซึ่งทาง TCMC ได้รู้จักผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของไทย เป็นผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเป็นพันธมิตรที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต

สำหรับประโยชน์ของโครงการ สร้างการรับรู้แบรนด์ Royal Thai ให้กว้างขึ้น เพิ่มกำลังการผลิตพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ให้แก่ Royal Thai การผลิตพรมที่ประเทศโอมาน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลดระยะเวลาการผลิตและส่งออเดอร์ให้สั้นลง รวมถึงการมีหน่วยงานสนับสนุนอยู่ในพื้นที่ ทำให้สามารถสนับสนุนการขายในแถบประเทศตะวันออกกลางและยุโรปได้ดีขึ้น ในราคาที่สามารถแข่งขันได้

อีกทั้งประเทศโอมานมีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศ โดยให้ผลประโยชน์คล้าย BOI ของไทย มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงสหรัฐอเมริกา การมีพันธมิตรในท้องถิ่นจะช่วยให้ทำตลาดได้มากขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ที่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ภาษี และข้อควรรู้ต่างๆ

นอกจากนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการขายพรม Corporate sector แบรนด์ Carpets Inter เข้าสู่ตลาด เป็นการลงทุนที่ TCMC เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านเทคนิคการผลิตพรม ทำให้บริษัทเริ่มมีรายได้จาก TA fee และสามารถขายเครื่องจักรเก่าของโรงงานดอนเมืองที่ไม่ได้ใช้ผลิต และขายวัตถุดิบไหมพรม ให้แก่โรงงานร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอังกฤษ เพื่อรวมกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ทำให้การบริหารจัดการลดความยุ่งยากซับซ้อนและลดต้นทุนการดำนินการ เพื่อให้ถึงเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยบริษัทฯ ยังคงถือหุ้น TCM Furniture Limited (TCMF) สัดส่วน 76% และถือหุ้น Manor Holdings (2016) Limited (Manor) 100% ดังนั้นบริษัทฯจะถือหุ้น TCM และ Manor สัดส่วน 75% ตามสัดส่วนที่เคยถืออยู่เดิม

ภายหลังการทำรายการ DM Midlands Holding Limited (DMMH) จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น TCM Living Ltd.