ตลท.สั่ง PE เร่งตั้งกก.ตรวจสอบให้ครบโดยเร็ว จ่อขึ้น SP 11 ก.พ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง “พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์” เร่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยเร็ว พร้อมเตือนผู้ลงทุนศึกาษาข้อมูลก่อนลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ PE ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตือนผู้ลงทุนว่าบริษัทมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ PE เร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยเร็วและขอเรียนว่ากรณีที่บริษัทยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (SP: Suspension) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และหากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้วบริษัทยังคงไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัทเพียง 4 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็วด้วย

ปัจจุบัน PE เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” โดยต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2560 และปี 2561 ของบริษัท ดังนั้น หากบริษัทนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชียังคงไม่แสดงความเห็นเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี 2560 และปี 2561 จะพิจารณาได้ว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน