NFC กลับมาเทรด 15 มิ.ย.

เอ็นเอฟซี กลับเข้ามาซื้อขายหุ้นใน SET หมวดปิโตรเคมี ฯ 15 มิ.ย. ไม่มีราคาขึ้นลง หลังจากมีกำไร ส่วนของผู้ถือหุ้น 986 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี (NFC)ปลดเครื่องหมาย SP กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดราคาขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด เนื่องจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายอาจไม่สะท้อนมูลค่าแท้จริงของหุ้นในปัจจุบัน

บริษัท เอ็นเอฟซี ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และท่าเทียบเรือ โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 92 ล้านบาทในปี 2560 และงวดไตรมาส 1/2561 มีกำไร 18 ล้านบาท โดยมีส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 เท่ากับ 986 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังมีสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 1 ราย นำหุ้นรวมกัน 598,308,181 หุ้น หรือ 55% ของทุนชำระแล้ว ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น NFC กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนสามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวน 25% ของจำนวนหุ้นที่ถูกห้ามขาย