ลูกหุ้น MILL-BDMS เคาะ 6 มิ.ย.นี้

ตลาดสั่งรับลูกหุ้น MILL-BDMS ลุยไฟ 6 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหุ้นเพิ่มทุน 2 บริษัท เริ่มซื้อขาย 6 มิ.ย. นี้ ประกอบด้วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ( BDMS ) จำนวน 28.36 ล้านหุ้น ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเป็น 1,551.93 ล้านบาท จำนวนหุ้น 15,519.32 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

บริษัท มิลล์คอน สตีล ( MILL ) หุ้นเข้าใหม่ จำนวน 270.81 ล้านหุ้น ที่เกิดจากปันผลเป็นหุ้น ส่งผลให้ทุนใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1,810.11 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญ 4,333.16 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 192.11 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท