SVI เซ็นกู้กสิกรไทย 2.8 พันลบ.-ปันผล 1.9282 บาท XD 19 ธ.ค.นี้

SVI เซ็นกู้กสิกรไทย 2.8 พันลบ.-ปันผล 1.9282 บาท XD 19 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>>บอร์ดเอสวีไอ อนุมัติทำสัญญากู้ระยะยาวแบงก์กสิกรไทย วงเงินรวมไม่เกิน 2,800 ล้านบาท นำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน ดำเนินธุรกิจและจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอัตรา 1.9282 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 4,151.8 ล้านบาท ขึ้น XD 19 ธ.ค.นี้ จ่ายเงิน 30 ธ.ค.62

บริษัท เอสวีไอ (SVI) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 อนุมัติการการเข้าทำสัญญาสินเชื่อระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย วงเงินรวมไม่เกิน 2,800 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ระยะเวลาการกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย THBFIX+อัตราคงที่ ค้ำประกันโดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้คณะกรรมการอนมัติการจ่ายปันผลระหว่างจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2562-30 ก.ย.2562 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.9282 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 792.3% ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง คิดเป็นเงินจำนวน 4,151.8 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 20 ธ.ค. 2562 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 19 ธ.ค. 2562 กำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 30 ธ.ค. 2562

ด้านหุ้น SVI ปิดตลาดวันที่ 6 ธ.ค.2562 อยู่ที่ 5.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +1.96% มูลค่าการซื้อขาย 8.18 ล้านบาท