JKN วางเงินสดก่อนซื้อ

ตลาดจับแม่-ลูก JKN เข้าเกณฑ์แคชบาลานซ์ ตั้งแต่ 4 มิ.ย. – 31 ก.ค.นี้

ตลาดหล้กทรัพย์ กำหนดให้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ( JKN ) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ คร้ั้งที่ 1 ( JKN- W 1 ) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย หรือเกณฑ์แคชบาลานซ์ โดยให้วางเงินสดก่อนซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561