Money Expo Year-End 2019 เปิดคึกคัก

พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 Money Expo Year-End 2019 ซึ่งงานนี้ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นใน วันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 ที่ ที่ ฮอลล์ 99-100 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Digital Orchestra”