ผู้ถือหุ้นกู้ PACE วงเงิน 1.2 พันลบ. ยอมยืดไถ่ถอนหุ้นกู้ 3 ปี

HoonSmart.com>> ผู้ถือหุ้นกู้ “เพซ ดีเวลลอปเมนท์” วงเงิน 1.2 พันล้านบาท ไฟเขียวยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมครบกำหนด 23 ก.พ.2563 เป็น 23 ก.พ.2566

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) แจ้งความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงิน 1,219 ล้านบาท คร้ังที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 ว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562 มีมตอินุมัติการแก้ไขวันครบกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมครบกำหนดวันที่ 23 ก.พ.2563 เป็นครบกำหนดวันที่ 23 ก.พ.2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดทั้งไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติการแก้ไขอัตราดอกเบี้ย โดยให้คงจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.5% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกไตรมาสในอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เริ่มตั้งแต่ 23 พ.ค.2563 และผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยส่วนต่างในอัตรา 3.5% ต่อปีของทุกๆ งวดเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้

นอกจากนี้อนุมัติยกเว้นหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.5 เรื่อง ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ณ วันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมประจำปี ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5.50 ต่อ 1 และอนุมัติเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดเดือนพ.ย.2562 ไปเป็นชำระไม่เกินกว่าวันที่ 23 ก.พ.2563

ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้อื่น (Cross Default) ของบริษัท