หยวนต้า มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า


บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)  มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย มีศาสตราจารย์คลินิก พลโทหญิงสุรีย์พร คุณาไทย รองประธานมูลนิธิโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล กองกุมารเวชกรรม ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ตั้งใจตอบแทนให้แก่สังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ