ก.ล.ต.เตรียมจัดประชุมใหญ่ IOSCO ปี 65 ครั้งแรกในไทย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร International Organization of Securities Commissions (IOSCO) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงาน IOSCO ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ได้มีมติเห็นชอบให้ ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO ประจำปี 2565

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ก.ล.ต. จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IOSCO ในปี 2565 ซึ่งเป็นโอกาสในครั้งแรกของ ก.ล.ต. นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในปี 2535 โดยการเป็นเจ้าภาพในปีดังกล่าวยังตรงกับปีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม รวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) และเป็นปีที่ ก.ล.ต. มีอายุครบรอบ 30 ปี อีกด้วย

การเป็นเจ้าภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการต่อตลาดทุนและประเทศ อาทิ การแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำของตลาดทุนภูมิภาคและในเวทีสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนไทยและต่างประเทศ การสร้างความตื่นตัวและเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในตลาดทุนไทยเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนในต่างประเทศ การสนับสนุนโอกาสทางวิชาการและพัฒนามุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกในเวทีสัมมนา การเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทั้งในภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติของไทย ตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศ

นอกจากนี้ ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความสามารถทางการแข่งขันในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และแผนแม่บทในด้านการต่างประเทศว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ของไทย เพื่อเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลกและมีความร่วมมือกับนานาชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ยื่นข้อเสนอต่อ IOSCO เพื่อขอเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตามแนวทางของ IOSCO ที่เปิดรับคัดเลือกประเทศสมาชิกที่ประสงค์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมล่วงหน้า 3 ปี โดยการประชุมประจำปีแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 600 คน จากสมาชิก IOSCO ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 225 องค์กรจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก