ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน CIO Broker Meeting 2019

ถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน CIO Broker Meeting 2019 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อภาคตลาดทุน โดยครั้งนี้จัดในหัวข้อ “Making Impact with DATA” และ “Data Privacy Regulation – How does it impact your” นำเสนอเทคโนโลยีและแนวทางการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนและผู้ลงทุน ด้วยการจัดเก็บและใช้งานอย่างถูกต้องตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้และคุ้มครองตั้งแต่ 28 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป