‘บ้านปู’ จัดโครงสร้างธุรกิจพลังงานสะอาดควบ 2 บ.ย่อยชื่อใหม่ BANPU NEXT

HoonSmart.com>> “บ้านปู” ปรับโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Clean Energy) ควบรวม 2 บริษัทย่อย “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” – “บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี” ตั้งบริษัทใหม่ BANPU NEXT คาดเสร็จภายในเดือนก.พ.63 หวังเพิ่มศักยภาพสร้างมูลคาเพิ่ม รองรับเติบโต ระดมแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ

บริษัท บ้านปู (BANPU) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2562 มีมติให้จัดตั้งบริษัท BANPU NEXT ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (BPIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้น 78.57% ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ที่ถือหุ้นใน BRE สัดส่วน 99.99% เพื่่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดบริษัทในเครือ และการลงทุนของบริษัททั้งหมดมาอยู่ภายใต้บริษัทหลัก (Flagship) บริษัทเดียว เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดด้วยการผนวกรวมธุรกิจเพื่อจัดตั้งธุรกิจหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ตั้งแต่การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) การบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Management System) พาหนะไฟฟ้า (E-mobility) การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) ไมโครกริด (Microgrid) โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Energy Infrastructure) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Energy Technology) รูปแบบอื่น ๆ ที่จะพัฒนาเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้เป็นการริเริ่มพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นจากธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ด้วยการขับเคลื่อนจากทีมผู้บริหารที่มีทักษะและรับผิดชอบโดยตรงต่อธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงเสาะหาระดมแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบริษัท และ BPP ภายใต้การดำเนินงานของ BANPU NEXT

บริษัทฯ คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง BANPU NEXT กับกระทรวงพาณิชย์ได้ภายในเดือน ก.พ.2563 ซึ่งภายหลังการควบบริษัท BPIN จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ BANPU โดย BANPU และ BPP จะถือหุ้นใน BANPU NEXT ในสัดส่วนเท่ากันประมาณฝ่ายละ 50% โดยมีอัตราการจัดสรร ดังนี้ 1 หุ้นเดิมใน BPIN ต่อ 2.063314226 หุ้น ใน BANPU NEXT และ 1 หุ้นเดิม ใน BRE ต่อ 0.659916667 หุ้น ใน BANPU NEXT