ก.ล.ต.เล็งจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน ลดภาระผู้ลงทุนกรอกข้อมูล

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระผู้ลงทุนในการกรอกข้อมูลขอรับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ

ด้วยปัจจุบันผู้ลงทุนในตลาดทุนมีภาระต้องให้ข้อมูลจำนวนมากในการขอรับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ แบบฟอร์มในการขอข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายยังมีลักษณะแตกต่างกันออกไป จึงเกิดความไม่สะดวก ทำให้เกิดต้นทุนสูงในการเข้าถึงบริการในตลาดทุน และอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาสที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดในการจัดทำร่างแบบฟอร์มข้อมูลผู้ลงทุนที่เป็นแบบมาตรฐาน (single form) เพื่อลดปัญหาและภาระดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน โดยยึดหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของกฎหมาย และผู้ลงทุนสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่ายและสะดวก นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลของลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างแบบฟอร์มมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับเปิดบัญชี (entry form) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ผู้ลงทุน และ (2) แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการทำธุรกรรม (ongoing form) อาทิ สำหรับการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย ก.ล.ต. ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดและร่างแบบฟอร์มดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในชั้นนี้ ก.ล.ต. ประสงค์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=582 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562