ตลาดฯ ให้ RICH เข้าสู่ช่วงแก้ไขคุณสมบัติกลับมาเทรด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ RICH เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) หลังส่งงบการเงินครบถ้วน ต้องแก้เกณฑ์ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบภายใน 9 มี.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ภายในกำหนดเวลา นั้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 RICH ที่ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ RICH ต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ภายใน 1 ปี หรือภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทต้องนำส่งงบการเงินฉบับล่าช้าได้ครบทั้งหมดและหลังจากนั้นต้องนำส่งงบการเงินตรงตามกำหนดอีก 2 งวดติดต่อกันและรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะว่างบการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือมีประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

อย่างไรก็ตาม RICH อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอนเรื่องฐานะการเงินและการดำเนินงาน กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบอีกเหตุหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ดังนั้น หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกภายในวันดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ RICH ยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC จนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าว และดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้