DEMCO กิจการร่วมค้าได้งานสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 มูลค่า 270 ลบ.

HoonSmart.com>> “เด็มโก้” เผยกิจการร่วมค้า คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 กับกฟภ. มูลค่ารวม 270.50 ล้านบาท ส่วนของ DEMCO กว่า 108 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) แจ้งว่า บริษัทฯ ในฐานะ Consortium of DEMCO Public Company Limited and RSS2016 Limited (สัญญาค้าร่วม) ได้เซ็นสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 จ.ปทุมธานีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 270.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นส่วนของ DEMCO จำนวน 107.70 ล้านบาท และเป็นของ RSS2016 จำนวน 162.80 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน