ก.ล.ต.ร่วมประชุม OECD ระดมทุนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุม OECD Forum on Green Finance and Investment 2019 “ระดมทุนและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ประเทศฝรั่งเศส สอดคล้องแผนพัฒนาตลาดทุนไทยในการส่งเสริมตลาดทุนให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ และนางสาวสุชา บุณยเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 เข้าร่วมประชุม OECD ว่าด้วยการระดมทุนและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (OECD Forum on Green Finance and Investment 2019) ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน OECD กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมี Mr. Angel Gurría เลขาธิการ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) กล่าวเปิด และมี Ms. Brune Poirson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศฝรั่งเศส และ Mr. Satoru Morishita รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายระดับประเทศในเรื่องดังกล่าว โดยมีหัวข้อการสัมมนาครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการระดมทุนที่ยั่งยืน บทบาทสถาบันการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ข้อเสนอของ OECD เกี่ยวกับการสอบทานการให้กู้ยืมและการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนที่ยั่งยืน เช่น บทนิยามของการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable financing) การจัดการลงทุนและบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันที่คำนึงถึงหลัก ESG การเปิดเผยข้อมูลและการสอบทานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภูมิอากาศ การระดมทุนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (green exchange) และมีการนำเสนอกรณีศึกษาจากบริษัทที่ระดมทุนในเรื่องนี้ด้วย

การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. ได้มีส่วนร่วมใน OECD Forum on Green Finance and Investment ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยในการส่งเสริมตลาดทุนให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน