PRIME ยกเลิกรวมพาร์-ลดทุนล้างขาดทุนสะสม หาแนวทางใหม่

HoonSmart.com>> “ไพร์ม โรด เพาเวอร์” ยกเลิกแผนรวมพาร์-ลดทุน ลดพาร์ล้างขาดทุนสะสม หลังพบการรวมพาร์หุ้นไม่สามารถเป็นเศษหุ้นได้ตามกฎหมายบริษัทมหาชน เตรียมหาแนวทางเป็นประโยชน์สูงสุดใหม่

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 มีมติยกเลิกวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) และจำนวนหุ้นของบริษัท โดยการรวมพาร์จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทโดยใช้วิธีการคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ,การลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยการลดพาร์ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทจะทบทวนรายละเอียด เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 25,514,280,600 บาท แบ่งออกเป็น 25,514,280,6600 หุ้น และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 17,017,941,757 บาท แบ่งออกเป็น 17,017,941,757 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ซึ่งตามกฏหมายบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงพาร์ และจำนวนหุ้นของบริษัท โดยการรวมพาร์ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 2 บาท ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จะต้องเป็นจำนวนเต็มและไม่สามารถเป็นเศษหุ้นได้ ทำให้บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2562 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท หลังจากนั้นให้ลดทุนจดทะเบียน ด้วยการลดพาร์เหลือหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้น อันเกิดจากการรับโอนกิจการ โดยเตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 พ.ย.2562 ให้พิจารณา

อย่างไรก็ตามภายหลังการยกเลิกนำเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะทำให้วาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วย พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ,พิจารณาอนุมัติการให้บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (PRA) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกะวัตต์ จังหวังกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา ,พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญอันเกิดจากการรับโอนกิจการต่อไป

อ่านประกอบ

PRIME เตรียมลงทุน 1.5 พันลบ. ลุยโซลาร์ฟาร์ม 60 MW ในกัมพูชา