วายุภักษ์หนึ่ง ได้ TMB-1 เพิ่มขึ้น 18.80%

HoonSmart.com>>กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งได้มา TMB-T1 จำนวน 18.80% ทำให้มีทั้งหมด 19.38%

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง รายงานสำนักงานก.ล.ต. ว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ได้มาใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ของธนาคารทหารไทย (TMB-T1) จำนวน 8,245 ล้านหน่วยหรือ 18.80% ทำให้มีทั้งหมด 8,498 ล้านหน่วยหรือ 19.38%

ทั้งนี้ธนาคารกำหนดชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนตามความจำนงการใช้สิทธิ TSR วันที่ 8-22 พ.ย.2562