BEM นำคณะผู้บริหารและพนักงานฯ ชมงานศิลป์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM จัดกิจกรรม “BEM ชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน” โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของ BEM ร่วมสักการะพระพุทธนฤมลธรรโมภาส และเยี่ยมชมโบสถ์วิหาร ณ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ต่อด้วยการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และนิทรรศการโขน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.อยุธยา นอกจากได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้ว  ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอีกด้วย