KTBST-บลจ.วี ได้รับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุตริต-คอร์รัปชั่น

กิตติรัตน์ ณ ระนอง (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST พร้อมด้วย เกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) และคณะผู้บริหาร เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุริตและการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจน สุขุมวิท เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ KTBST และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ที่ให้ความสำคัญเรื่องบริการด้านการเงินเพื่อยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เกิดความยั่งยื่น ขณะเดียวกันบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ