AQUA รับใบประกาศนียบัตรร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2019

อารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น หรือ AQUA เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท ที่จัดขึ้นโดย Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC ซึ่ง AQUA บริษัทเป็น 1 ใน 21 บริษัท ที่ผ่านการพิจารณาจากองค์กรว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด