PACE โคม่า !!! SCB ขีดเส้น 4 พ.ย.- จ่ายหนี้ 2,645 ล้านบ.

HoonSmart.com >>  PACE  โคม่า  !!! ผิดนัดชำระหนี้แบงก์ไทยพาณิชย์  2,645 ล้านบาท  เตือนชำระภายใน 4 พ.ย.นี้  คาดหุ้นกู้มีหลักประกัน  “ดีน แอนด์ เดลูก้า” มูลค่า 2 พันล้านบาท แท้ง ฉุดหุ้น SCB ร่วงแรง ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน PACE ขาดทุนยับ หลังราคาหุ้น เหลือ 7 สตางค์ ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูล

วันนี้ (21 ต.ค.) บริษัท  เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ที่มีกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จำนวน 2,645.12 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2562  หลังมีหนังสือแจ้งต้องชำระหนี้ภายใน 14 วัน หรือภายในวันที่ 4 พ.ย.นี้ 

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ แจ้งเตือน นักลงทุนศึกษาข้อมูล การผิดนัดชำระหนี้ของ PACE อย่างระมัดระวัง สรุปภาระหนี้ของ PACE ดังนี้ 1. บริษัทและบริษัทย่อย ผิดนัดชำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท  ครบกำหนดชำระ  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คิดเป็น 12.55% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้อง ชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2. การผิดนัดดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าว ให้ชำระหนี้ รวม 9,227 ล้านบาท  คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม

3. บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจา กับเจ้าหนี้ เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพ.ย. 2562

4. ปัจจุบัน บริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการอสังหาริทรัพย์ และเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

แหล่งข่าว กล่าวว่า การผิดนัดชำระหนี้ คาดว่า มีสาเหตุจากขายหุ้นกู้มีหลักประกันของ ดีน แอนด์ เดลูก้า มูลค่า 2 ,000 ล้านบาท ไม่ได้ ซึ่งเดิมนายสรพจน์ เตชะไกรศรี มีแผนขายต้นเดือนต.ค.นี้ เป้าหมายนำเงินไปชำระหนี้แบงก์ไทยพาณิชย์บางส่วน เพื่อให้โครงการมหาสุมทรและนิมิตหลังสวน เดินหน้าต่อ

อย่างไรก็ตาม ดีน แอนด์ เดลูก้า ได้ถอนไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้ว

สำหรับผลกระทบการผิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้าโครงการของ PACE ที่ซื้อและรอโอน รวมทั้งผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน PACE ครั้งล่าสุด ราคา 0.25 บาท ขณะนี้เสียหายจากการลดลงของราคาหุ้น ณ ล่าสุดเหลือ 7 สตางค์ ขาดทุน 18 สตางค์ หรือ 72 % รวมทั้งหุ้น SCB วันที่ 21 ต.ค. ร่วง 3.50 บาท ปิด 113 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,765.32 ล้านบาท

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PACE กล่าวว่า บริษัท ฯ ประสบปัญหากับความท้าทายทางการเงินต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และทีมผู้บริหารพยายามแก้ปัญหามาตลอด และเร่งเจรจา-ให้ความร่วมมือกับธนาคาร ทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงิน  ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หากบริหารจัดการหนี้สำเร็จ ทำให้บริษัท ฯ ดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จได้

นายสรพจน์ กล่าวย้ำว่า  บริษัทยังมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 1.4 หมื่นล้านบาท 

“การปรับโครงสร้างหนี้ มีเป้าหมายกลับมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จพร้อมส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ มั่นใจไม่กระทบธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้า ซึ่งทำรายได้และกำไรต่อเนื่อง มั่นคง” นายสรพจน์ กล่าว

 

 

 

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชา ระหนี้ของ PACE ด้วยความระมัดระวังก่อนตดัสินใจลงทุน เนื่องด้วยบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (PACE) ได้เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับกำรผิดนัดช ำระหนี้ รายละเอียดตาม ข่าวของ PACE เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยผิดนัดช ำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท  ครบกำหนดชำระ  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คิดเป็น 12.55% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ซึ่งต้อง ชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2. การผิดนัดดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าว ให้ชำระหนี้ รวม 9,227 ล้านบาท  คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม

3. บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจา กับเจ้าหนี้ เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพ.ย. 2562

4. ปัจจุบัน บริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการอสังหาริทรัพย์ และเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดหลักทรัพย์ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดังกล่าว ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน