RBF ปิดท้ายโรดโชว์กรุงเทพ

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ(ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 520 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการ สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วมให้ข้อมูล โดยมีนายอำนวย จิรมหาโภคา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ให้การต้อนรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้